Jesus blir døpt og velger ut disipler

Mark. 1:1-18 (ELB)

1 Her begynner det glade budskapet om Jesus Kristus.

2 Gud hadde forutsagt ved profeten Jesaja da han skrev: ”Lytt! Jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 

3 En stemme roper i ødemarken: ’Rydd vei for Herren! Gjør stiene rette for ham! 

4 Og nå viste denne budbæreren seg. Det var døperen Johannes. Han levde i ødemarken og underviste folk om at de kunne få syndene sine tilgitt dersom de vendte seg bort fra det onde, søkte Gud og lot seg døpe. 

5 Mennesker fra hele Judea og Jerusalem gikk ut i ødemarken for å høre hva han hadde å si. Da de hadde bekjent syndene sine, døpte han dem i elven Jordan. 

6 Johannes hadde klær som var laget av hår fra kamelene, og rundt midjen bar han et lærbelte. Maten han spiste, var gresshopper og honning fra ville bier. 

7 Han talte til folket og sa: ”Snart kommer en mann som er større enn meg. Han er så mektig at jeg ikke en gang er verdig til å bøye meg ned og løste opp remmene på sandalene hans. (Dette var en oppgave for slaver). 

8 Jeg døper dere med vann, men han skal døpe dere med Guds Hellige Ånd!”

9 Mens Johannes holdt på å døpe, dro Jesus fra hjembyen sin, Nasaret i Galilea. Han kom til elven Jordan og ble døpt av Johannes. 

10 Da Jesus steg opp av vannet, fikk han se himmelen åpne seg og Guds Ånd dale ned over ham som en due. 

11 En stemme fra himmelen sa: ”Du er min elskede Sønn, du er min glede.”

12-13 Straks etter dette førte Guds Ånd Jesus ut i ødemarken. Der oppholdt han seg i 40 dager og ble fristet av Satan. Han levde blant de ville dyrene. Det var mange rovdyr i dette området på denne tiden, blant annet løver., og englene tjente ham.

14 Da kong Herodes litt seinere satte Johannes i fengsel, gikk Jesus tilbake til Galilea for å spre det glade budskapet fra Gud.

15 Han sa: ”Tiden er kommet da Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk. Guds rike er nær. Vend dere bort fra synden, vend om til Gud og tro på det glade budskapet!”

16 En dag da Jesus gikk langs Genesaretsjøen, fikk han se Simon og broren hans Andreas stå og kaste not i sjøen. De var fiskere.

17 Jesus ropte: ”Kom og bli disiplene mine, så skal jeg lære dere å fiske mennesker!” 

18 De gikk straks fra fiskeutstyret sitt og fulgte ham. 

Kjenner du dette glade budskapet som Jesus snakker om? 

 
 
 
 

jesus viser oss meningen med religion og bud

Mark. 2:13-17 (ELB)

13 Så fortsatte Jesus langs Genesaretsjøen. Store folkemasser kom til ham, og han underviste dem. 

14 Mens han dro fram, fikk han se Levi, som var sønn til Alfeus, sitte ved tollboden. ”Kom og bli min disippel”, sa Jesus til ham. Levi reiste seg og fulgte Jesus.

15 Senere da Jesus og disiplene spiste sammen i huset til Levi, hadde mange av Levis gamle kolleger i tolletaten blandet seg med gjestene. Også noen andre ukjente folk var på plass i selskapet. Mange av disse hadde begynt å følge Jesus.

16 Da de skriftlærde (eksperter på Moseloven) og fariseerne (et religiøst parti som var svært nøye med å følge hele Moseloven) så Jesus i dette selskapet, sa de til disiplene: ”Er han virkelig falt så dypt at han spiser sammen med tollere og syndere?” 

17 Jesus hørte det som ble hvisket, og sa: ”Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Min oppgave her på jorden er å føre syndere tilbake til Gud, ikke å ta hånd om de som allerede gjør Guds vilje.”

Mark. 3:1-6 (ELB)

1 En annen gang gikk Jesus inn i en synagoge (hvor jødene holder gudstjeneste). Der satt det en mann som hadde en handikappet hånd.

2 Etter som det var hviledag holdt fariseerne skarpt øye med Jesus. Skulle han våge å helbrede hånden til mannen på hviledagen? I så tilfelle ville de få noe å anklage ham for.

3 Jesus sa til mannen med den handikappede hånden: ”Reis deg og kom fram til meg.” 

4 Så spurte han fariseerne: ”Hva er tillatt å gjøre på hviledagen i følge Moseloven? Skal vi gjøre godt eller skal vi gjøre ondt? Skal vi redde liv eller skal vi ta liv?” Men ingen ville svare ham. 

5 Da så han på dem med sinne i blikket, dypt bedrøvet over den likegyldigheten de hadde for menneskelig nød. Til mannen sa han: ”Rekk fram hånden din.” Da mannen gjorde det, ble hånden frisk og normal igjen!

6 Men fariseerne dro fra synagogen og begynte straks å legge planer sammen med tilhengerne til kong Herodes. 

Jesus viser oss at budene og lovene er ment til å få oss til å bry oss om hverandre, ikke til å lage religiøse ritualer og tradisjoner som ikke gjør noe godt for folk. 

Lever du livet ditt ut i fra normer, tradisjoner, bud og regler, eller ut i fra den grenseløse kjærligheten Jesus viser menneskene han møter på sin vei? 

 
 
 
 

Lar du Jesu ord påvirke livet ditt?

Mark. 4:1-20 (ELB)

1 Noe seinere begynte Jesus på nytt å undervise nede ved sjøen. Folkemassen som samlet seg rundt ham var så stor at han ble tvunget til å stige om bord i en båt og sitte i den ute på vannet mens han talte til folket som sto på stranden. 

2 Han underviste dem ved å fortelle mange bilder, som for eksempel dette. Han sa:

3 ”Lytt! En bonde gikk ut på åkeren sin for å så. 

4 Da han sådde, falt noe av såkornet på veien langs åkeren, og fuglene kom og spiste det opp. 

5 Noe korn falt der jorden var steinete og jordlaget tynt. Plantene vokste raskt opp, 6 men i den steikende solen visnet de og tørket bort, etter som røttene var grunne. 

7 Andre korn falt blant tistlene. Da tistlene vokste opp, kvalte de kornplantene slik at de ikke ga noen avling.

8 Mest korn falt i den fruktbare jorden og vokste opp og ga rik avling. Noe ga 30, 60 og til og med 100 ganger så mye som den mengden såkorn som hadde blitt sådd.” 

9 Jesus sa: ”Lytt nøye og forsøk å forstå!”

10 Da Jesus seinere var alene med disiplene og de andre som fulgte ham, spurte de: ”Hva betyr dette som du fortalte?”

11 Han svarte: ”Dere har fått gaven til å forstå undervisningen min om hvordan Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk, 12 for at ’de skal se hva jeg gjør, men likevel ikke fatte, og høre hva jeg sier, men likevel ikke forstå, og derfor kan de ikke vende om til Gud og få syndene sine tilgitt.’ 

13 Dersom dere nå ikke forstår dette bildet om såkornet, hvordan skal dere da kunne skjønne de andre bildene mine?

14 Det bonden sår, er budskapet fra Gud. 

15 Den harde veien, der noe av såkornet falt, ligner hjertet til det menneske som hører budskapet, men som snaut nok har hørt det til ende før Satan kommer og forsøker å få den som lyttet, til å glemme alt sammen. 

16 Den grunne og steinete jorden er lik hjertet til det menneske som hører budskapet og tar imot det med ekte glede, 17 men som ikke har særlig dybde i seg slik at røttene kan utvikle seg. Etter en tid, når vanskelighetene eller forfølgelsene dukker opp på grunn av troen, da avtar entusiasmen, og den som tok imot, forlater troen.

18 Jorden som var dekket av tistler, kan sammenlignes med det menneske som hører budskapet, 19 men lar de daglige bekymringene, lengselen etter å tjene mange penger og begjæret etter andre ting, få komme inn i hjertet og kvele budskapet, slik at det til slutt ikke påvirker livet i det hele tatt.

20 Den fruktbare jorden ligner hjertet til et menneske som hører budskapet, tar det til seg og lar det påvirke hele livet. Disse som hører og tar imot, gir en avling som er 30, 60 eller til og med 100 ganger så stor mengde korn som ble sådd i hjertets gode jord.” 

Lar du Jesu ord få vokse fram i livet ditt, eller lar du andre ting få hindre dem?

 
 
 
 

guds rike på jorden

Mark. 4:21-34 (ELB)

21 Videre sa Jesus: ”Ingen tar fram en lampe og hvelver en eske over den eller setter den under en stol. Tvert imot! En lampe setter alle høyt og fritt, slik at den kan gi lys og være til nytte. 

22 På samme måten skal alt som nå er skjult, en dag bli ført fram i lyset og være synlig for alle. 

23 Lytt nøye og forsøk å forstå! 

24 Pass på at de ordene dere får høre, leder til handling. For jo mer dere omsetter ordene til praksis, desto mer kommer dere til å forstå hva jeg snakker om. 

25 Ja, den som forstår undervisningen min, skal med tiden forstå mer og mer. Men den som forstår lite, skal til slutt miste også den minimale innsikten han hadde.”

26 Jesus fortalte også et annet bilde. Han sa: ”Der Gud regjerer, blir det som når en bonde strør ut såkornet sitt på åkeren. 

27 Mannen sover og våkner, og alt etter som dagene går, begynner såkornet å gro og spire uten hans hjelp. 

28 Det er jorden som får såkornet til å gro. Først trenger spirene seg fram, så blir aksene formet, og til slutt er hveten moden. 

29 Da kommer bonden med sin sigd og høster hveten, etter som tiden til å høste er kommet.”

30 Jesus sa: ”Hvordan kommer det til å bli der Gud regjerer?

31-32 Jo, der Gud regjerer, blir det som når noen sår et sennepsfrø. Til tross for at sennepsfrøet er det minste av alle frø, vokser det opp og blir større enn alle andre krydderurter, og får så store greiner at fuglene kan bygge reir og finne ly mellom bladene.”

33 Jesus brukte titt og ofte slike bilder som dette for at folket skulle forstå, i den grad de nå var i stand til å forstå. 

34 Ja, han talte faktisk aldri uten å fortelle noen bilder, men når han seinere ble alene med disiplene forklarte han bildene for dem. 

Hva forteller dette deg om måten Gud er tilstede på jorden og i livet ditt? 

 
 
 
 

menneskets store problem

Mark. 7:1-23 (ELB)

1 En dag kom noen fariseere fra Jerusalem for å stille spørsmål til Jesus. 

2 De la merke til at flere av disiplene spiste brød uten først å ha vasket hendene. 

3 Jødene, og særlig fariseerne, følger spesielle regler som de har arvet fra forfedrene. De spiser aldri uten først å ha vasket hendene. 

4 Når de kommer hjem fra markedsplassen, må de alltid vaske seg før de rører noe mat. Det finnes også mange andre tradisjoner som de er nøye med å følge, som for eksempel å skylle krus, kar og kobberkjeler.

5 Fariseerne og de skriftlærde spurte derfor Jesus: ”Hvorfor holder ikke disiplene dine seg til våre gamle jødiske regler? De spiser jo uten først å ha vasket hendene.”

6 Jesus svarte: ”Dere er falske mennesker som bare later som om dere er lydige mot Gud! Profeten Jesaja hadde rett da han bar fram Guds budskap om dere og sa: ’Dette folket ærer meg med ordene sine, men de nekter å være lydige mot meg.

7 Deres tilbedelse er verdiløs, for det de lærer, er menneskelige regler og ikke Guds bud.’ 

8-9 Ja, dere bryr dere ikke om Guds bud og erstatter dem med egne menneskelige regler. Syns dere det er en god måte å følge Guds bud på?

10 Moses ga dere for eksempel disse budene fra Gud: ’Vis respekt for foreldrene dine’, og: ’Den som forbanner foreldrene sine, skal bli dømt til døden.’

11-12 Dere påstår at dere slett ikke trenger å respektere foreldrene deres, eller ta hånd om dem når de blir gamle, dersom dere bare i stedet gir pengene som foreldrene skulle hatt, som en gave til templet. 

13 Da gjør dere Guds konkrete befaling ugyldig ved å følge egne tradisjoner. Dette er bare ett av eksemplene. Det finnes mange, mange flere.”

14 Jesus kalte folket til seg og sa: ”Hør alle sammen og forsøk å forstå det jeg sier. 

15 Dere blir ikke uverdige innfor Gud på grunn av det dere spiser og stapper i munnen. Det er ordene deres, tankene og handlingene, det som springer ut fra dere, som gjør at dere blir uverdige.”

16 Lytt nøye og forsøk å forstå!”

17 Da Jesus hadde forlatt folkemassen og var kommet hjem igjen, spurte disiplene hva han mente med det han nettopp hadde sagt.

18 ”Forstår heller ikke dere det?” spurte han. ”Innser dere ikke at det dere spiser, aldri kan gjøre dere uverdige innfor Gud? 

19 Maten har ikke noe med forholdet til Gud å gjøre, den passerer bare gjennom magen og kommer ut igjen.” På denne måten forklarte Jesus at all mat er godkjent av Gud og tillatt å spise.

20 Og han la til: ”Det som gjør et menneske uverdig innfor Gud, er det som springer ut fra menneskets indre, fra hjertet. 

21 Fra hjertet kommer onde tanker, seksuell løssluppenhet, tyveri, mord, utroskap i ekteskapet, egoisme, 22 ondskap, bedrageri, et vilt og umoralsk liv, misunnelse, sladder, hovmod og all annen uforstand. 

23 Alt dette kommer innefra, og det er det som gjør et menneske uverdig innfor Gud.” 

Hvordan utfordrer disse ordene livet itt akkurat nå?

 
 
 
 

Jesus er din frelser og konge

Mark. 8:14 (ELB)

14 Disiplene oppdaget nå at de hadde glemt å skaffe seg mat før de dro. Et eneste brød var alt de hadde med seg i båten.

Mark. 8:17-21 (ELB)

17 Da Jesus hørte dem diskutere dette, sa han: ”Hvorfor er dere så urolige for at dere ikke har brød med dere? Forstår dere fortsatt ingenting? Er dere så trege til å fatte? 

18 Dere har øyne å se med og ser likevel ingenting, og øre å høre med og hører likevel ingenting. Har dere glemt 19 at jeg mettet mer enn 5 000 personer med bare fem brød? Hvor mange fulle kurver med rester plukket dere opp den gangen?” ”Tolv”, sa de.

20”Da jeg mettet mer enn 4 000 personer med sju brød, hvor mange kurver fikk dere da til overs?” ”Sju”, svarte de.

21 Jesus sa: ”Forstår dere fortsatt ingenting?” 

Mark. 8:27-37 (ELB)

27 Jesus og disiplene dro fra Galilea og gikk nordover til byene rundt Cæsarea Filippi. Mens de gikk langs veien, spurte han: ”Hvem sier folk at jeg er?”

28 ”Noen sier at du er døperen Johannes”, svarte disiplene, ”noen sier at du er Elia (profet fra det gamle testamentet), og andre at du er en annen av profetene som før i tiden bar fram Guds budskap”.

29 Da spurte han: ”Hvem tror dere at jeg er?”

Peter svarte: ”Du er Messias." (Messias er frelseren Gud lover å sende i det gamle testamentet). 

30 Men Jesus forbød dem strengt å snakke med noen om dette.

31 Etter dette begynte Jesus å undervise disiplene om at han måtte lide mye. Han forklarte at folkets ledere, øversteprestene og de skriftlærde ville ta avstand fra ham og stå bak at han ble drept, men at han etter tre dager skulle stå opp igjen fra de døde. 

32 Dette sa han helt åpent. Peter dro han da til sides og begynte å protestere.

33 Jesus vendte seg om og så bort mot disiplene og sa strengt til Peter: ”Gå bort fra meg, Satan! Det du nå tenker, er mennesketanker og kommer ikke fra Gud.”

34 Så kalte han disiplene til seg og ba folket å komme. Og han sa til dem: ”Om noen vil bli disiplene mine, da kan han ikke lenger tenke på seg selv, men må følge mitt eksempel og være beredt til å dø. 

35 Ja, den som klamrer seg fast til livet, skal til sist miste det, men den som mister livet sitt for min skyld for å spre budskapet om meg, han skal berge det.

36 Hva vinner et menneske om hele verden blir gitt ham, dersom han samtidig mister det evige livet? 

37 Ingen penger i hele verden kan hjelpe et menneske til å få livet tilbake. 

Er Jesus kongen i livet ditt?

 

 
 
 
 

jesus snur opp ned på måten du ser på livet

Mark. 9:33-37 (ELB)

33 De kom nå til Kapernaum, og da de hadde gått inn i huset der de skulle bo, spurte han: ”Hva snakket dere om på veien?” 

34 De skammet seg for å svare, for de hadde diskutert hvem av dem som var den største.

35 Da satte han seg ned og ba disiplene om å komme til seg, og han sa: ”Den som vil være størst, må gjøre seg minst, bli ydmyk og være tjener for alle.”

36 Han tok et lite barn og stilte det midt iblant dem, la armen om barnet og sa: 

37 ”Den som tar imot et slikt barn fordi det tilhører meg, han tar imot meg. Og den som tar imot meg, han tar imot Gud, etter som Gud har sendt meg.”

Mark. 9:42-43 (ELB)

42 Jesus fortsatte: ”Om noen leder vill en av disse små som tror på meg, og får han til å synde, da var det bedre for den personen å bli kastet i havet med en stor stein surret til halsen. 

43 Om hånden din får deg til å synde, da hogg den av. Det er bedre å få et evig liv sammen med Gud og heller savne den ene hånden, enn å ha begge hendene i behold og havne i helvete, der ilden aldri slokner.

Mark. 9:49-50 (ELB)

49 Alle som følger meg, må bli renset gjennom lidelsens ild.

50 Den som er villig til å følge meg hva det enn måtte koste, han blir det saltet som bevarer verden fra forråtnelse. Hvilken nytte har vi av saltet dersom det har mistet sin kraft? Om saltet blir blandet eller reagerer med andre stoffer, mister det sin evne til å konservere og hindre forråtnelse. Kan noen få det til å bli salt igjen? Nei! Se derfor til at dere ikke mister saltets virkekraft, og lev i fred med hverandre.” 

Hva sier Jesus er det viktigste i livet? 

 

 
 
 
 

Hva er det aller viktigste? 

Mark. 10:13-31 (ELB)

13 Noen foreldre kom til Jesus med små barn for at han skulle røre ved dem og be for dem. Men disiplene jaget barna bort.

14 Jesus så det som skjedde og ble sint: ”Send dem ikke fra oss”, sa han til disiplene. ”La barna komme til meg, for alle som vil tilhøre Guds eget folk, må bli som disse barna.

15 Ja, jeg forsikrer dere at den som ikke blir som et lite barn, kommer slett ikke til å få tilhøre Guds eget folk.”

16 Så tok han barna i favnen, la hendene på dem og ba sin Far i himmelen om å gi dem alt godt. 

17 Da han skulle gå videre, kom en mann løpende og falt på kne for ham og sa: ”Gode Mester, hva skal jeg gjøre for å få evig liv?”

18 ”Hvorfor kaller du meg god?” spurte Jesus. ”Det finnes bare en som er god, og det er Gud. 

19 Hans bud kan du allerede: ’Du skal ikke drepe. Du skal ikke være utro i ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve eller vitne falskt. Du skal ikke bedra noen for det som er hans. Vis respekt for foreldrene dine.

20 ”Mester”, svarte mannen, ”alle disse budene har jeg holdt helt siden jeg var ung.”

21 Jesus ble fylt av kjærlighet til mannen, så på ham og sa: ”Det er bare en ting til du må gjøre. Alt det du eier må du gå og selge og gi pengene til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.”

22 Da mannen hørte dette mørknet ansiktet hans i bitter skuffelse, og han gikk bedrøvet bort, for han var svært rik.

23 Jesus så seg rundt, henvendte seg til disiplene og sa: ”Hvor vanskelig er det ikke for den som har mye penger, å få tilhøre Guds eget folk!

24 Jesus så at disiplene ble forskrekket over det han sa, og fortsatte: ”Ja, hvor vanskelig er det ikke å få tilhøre Guds eget folk. 

25 Det er faktisk lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik å underordne seg Gud, slik at han får tilhøre Guds eget folk.”

26 Denne påstanden gjorde disiplene enda mer ute av seg, og de sa til hverandre: ”Hvem i all verden kan da bli frelst?”

27 Jesus så på dem og sa: ”Ingen, menneskelig sett. Men for Gud er alle ting mulig. Han kan frelse hvem som helst.”

28 Da sa Peter til ham: ”Vi har forlatt alt for å følge deg.”

29 ”Ja”, svarte Jesus, ”og jeg forsikrer dere at hver og en som forlater hus, søsken, foreldre, barn eller gårder for å følge meg på grunn av troen på det glade budskapet, 

30 han skal få mangedobbelt igjen. Han skal få hus, søsken, mødre, barn og gårder allerede her i tiden mens forfølgelsene står på. Og i tillegg skal han få evig liv i den kommende verden. 

31 Mange som i dag har lav status, skal være blant de fremste i Guds nye verden, mens andre, som her var betydningsfulle, der må holde seg i bakgrunnen.” 

Er troen på Jesus det viktigste i livet ditt?

 
 
 
 

medfølelse

Mark. 10:42-52 (ELB)

42 Jesus samlet alle og sa: ”I denne verden opptrer kongene som tyranner, og herskerne har all makt over folket som står under dem. 

43 Slik må det ikke være blant dere. Den av dere som vil være leder, han må være de andre sin tjener. 

44 Den som vil være den første, han må være slave for alle. 

45 Følg mitt eksempel. Jeg, Menneskesønnen (en tittel på Messias, den lovede kongen), har ikke kommet for å bli betjent, men for å tjene andre. Jeg har kommet for å gi livet mitt og kjøpe menneskene fri fra deres slaveri under synden.”

46 På veien mot Jerusalem kom Jesus og disiplene til byen Jeriko. Da de igjen var på vei ut fra byen sammen med en stor folkemasse, satt en blind tigger ved kanten av veien. Han het Bartimeus og var sønn til Timaios.

47 Da Bartimeus fikk høre at det var Jesus fra Nasaret som kom, begynte han rope: ”Jesus, du som skal arve kong Davids trone, ha medfølelse med meg!”

48 Folk forsøkte å få ham til å holde munn, men han ropte bare enda høyere: ”Du som skal arve kong Davids trone, ha medfølelse med meg!”

49 Da Jesus hørte dette, stanset han og sa: ”Be ham komme hit!” De ropte da på den blinde mannen og sa: ”Ro deg ned. Reis deg og kom, Jesus vil møte deg.” 

50 Bartimeus kastet kappen av seg, spratt opp og kom fram til Jesus.

51 ”Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?” spurte Jesus. ”Mester”, sa Bartimeus, ”jeg vil så inderlig gjerne se igjen!”

52 Da sa Jesus til ham: ”Gå! Din tro har helbredet deg.” Og straks kunne mannen se! Etterpå fulgte han Jesus på veien. 

Tror du på en Gud som har medfølelse for deg?

 
 
 
 

guds dyrebare gave til deg 

Mark. 11:1-12 (ELB)

1 Litt etter begynte Jesus å tale til folket ved å bruke bilder. Han sa: ”En mann plantet en vingård. Han bygget en mur rundt den og gravde en grop i bakken der han kunne presse druene. Han bygget også et vakttårn. Senere forpaktet han vingården bort til noen som dyrket vin mens han selv reiste ut av landet. 

2 Da det ble tid for å høste avlingen, sendte mannen en av tjenerne sine til de som dyrket vinen for å hente den delen av årets høst som var hans. 

3 Men forpakterne gikk løs på tjeneren, mishandlet ham og sendte ham tomhendt tilbake.

4 Eieren sendte da en annen av tjenerne sine, men det samme skjedde på nytt. De slo ham i hodet og forulempet ham. 

5 Neste tjener som han sendte drepte de. Ja, alle utsendingene som eieren sendte, mishandlet de eller slo i hjel. 

6 Til slutt var det bare en eneste igjen å sende. Det var eierens egen elskede sønn. Som den siste muligheten sendte han sønnen sin, for han tenkte: ’Han vil de vel i alle fall ha respekt for.’

7 Men forpakterne sa til hverandre: ’Her kommer han som skal arve hele vingården. Kom så dreper vi ham og tar vingården selv!’ 

8 Så gikk de løs på sønnen, drepte ham og kastet kroppen hans utenfor vingården.”

9 ”Hva tror dere eieren gjør når han får greie på det som har skjedd?” spurte Jesus. ”Jo, han møter selv opp og dreper de onde forpakterne og gir etterpå vingården til andre. 

10 Har dere ikke lest følgende sted i Skriften: ’Den steinen som ikke var brukbar for bygningsmennene, har blitt gjort til selve hjørnesteinen.

11 Herren har valgt den ut, og den er praktfull å se på!’  

12 De religiøse lederne ville arrestere Jesus straks, etter som de forsto at det var dem han siktet til i sin fortelling, men de var redde for folket. Derfor dro de seg unna og forsvant. 

I det gamle testamentet sender Gud ledere og profeter som kommer med budskap fra Gud. Men folket hører som regel ikke på disse sendebudene, og går heller bort fra Gud. Ettersom vi avviste Gud, kunne Han avvis oss, men Han er så glad i oss at Han heller sendte sin dyrebare, eneste Sønn, selv om Han visste hva Han måtte gjennom på jorden. 

Vil du avvise Jesus, eller akseptere Han som din frelser, Gud og venn?

 

 
 
 
 

budskapets kjerne

Mark. 12:28-34 (ELB)

28 En av de skriftlærde som sto og lyttet til diskusjonen, var mektig imponert over svaret Jesus hadde gitt, og spurte derfor: ”Hvilket er det viktigste av alle budene?”

29 Jesus svarte: ”Det viktigste budet er: ’Lytt, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. 

30 Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din forstand og av hele din kraft.’

31Det nest viktigste budet er: ’Du skal elske dine medmennesker som deg selv!’ Ikke noe bud er viktigere enn disse to.”

32 Den skriftlærde svarte: ”Mester, du har rett. Det er sant at det bare finnes en Gud og ingen annen. 

33 Og jeg vet at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår forstand og av hele vår kraft, og at vi skal elske våre medmennesker like høyt som oss selv. Dette er viktigere enn å ofre brennoffer på alteret i templet.

34 Da Jesus hørte hvor klokt mannen svarte, sa han: ”Du er ganske nære på å bli frelst og få tilhøre Guds eget folk. Etter dette våget ingen å komme med flere spørsmål. 

Mark. 12:37-44 (ELB)

37 Måten Jesus argumentere på, tiltalte folket, og de lyttet gjerne til ham. 

38 Han fortsatte sin undervisning, og sa: ”Ta dere i være for de skriftlærde som elsker å gå omkring i side kapper og gjerne vil bli hilst med respekt på torget. 

39 Ved gudstjenestene tar de plassene på fremste benk, og de elsker å sitte på hedersplassene under festene. 

40 Men i sin griskhet unnslår de seg ikke for å bedra hjelpeløse enker for eiendelene deres, mens de later som om de leve etter Guds vilje ved å be lange bønner når andre hører på. Derfor kommer Gud til å straffe dem desto hardere.”

41 Jesus gikk og satte seg rett mot offerkisten i templet. Han fulgte med når folk kom og la sine penger i den. Mange som var rike la store beløp. 

42 Men så kom det en fattig enke og la to koppermynter som nesten ikke var verd noen ting.

43 Da kalte Jesus til seg disiplene og sa: ”Tro meg, denne fattige enken la mer i offerkisten enn alle de andre. 

44 De ga bare en liten del av sin overflod, men hun som er så fattig, la alt det hun eide, i offerkisten, alt hun hadde å leve av.” 

Elsker du Gud med både hjernen og hjertet ditt? Hvis ikke; hva hindrer deg? 

 
 
 
 

jesus forteller oss om framtiden

Mark. 13:1-13 (ELB)

1 Da Jesus noe seinere dro fra templet, sa en av disiplene: ”Mester, se disse fantastiske bygningene! Se, hvilke enorme steiner de er bygget av!”

2 Jesus svarte: ”Alle disse bygningene som dere nå ser i sin prakt, kommer til å bli jevnet med jorden, ikke en stein skal bli tilbake på stein.”

3-4 Senere satt han på skråningen opp mot Oljeberget og så rett mot templet. Peter, Jakob, Johannes og Andreas var alene sammen med ham, og de spurte: ”Når skal dette du snakket om skje? Fortell oss mer om det. Hva blir tegnet som viser at den tiden er kommet som Gud har bestemt for alt det du snakker om?”

5 Da sa Jesus: ”Vær på vakt så ingen lurer dere. 

6 Mange skal komme i mitt navn og påstå at de er Messias, den lovede kongen, og de skal lede mange vill. 

7 Når dere får høre om krig eller trussel om krig, la dere ikke da skremme. Det må bli krig, men det betyr ikke at slutten er kommet.

8 Folk og land vil reise seg mot hverandre. Det blir jordskjelv på det ene stedet etter det andre, og det blir sultekatastrofer. Dette er bare begynnelsen på de veene som skal komme.

9 Vær på vakt! De vil arrestere dere og trekke dere for domstolene, og dere vil bli mishandlet i synagogene (jødenes bygg for gudstjenester). For min skyld vil dere bli anklaget for konger og makthavere og få anledning til å fortelle om det dere har hørt og sett. 

10 Det glade budskapet om meg må bli spredd til alle folk før tiden er slutt. 

11 Når dere blir trukket for domstolene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si bare det som er naturlig for dere, for dere skal få de rette ordene når tiden er inne, og dere må forklare dere. Det er ikke dere som snakker, men Guds Hellige Ånd. 

12 Søsken vil forråde hverandre og bli årsak til drap. Foreldre vil forråde sine egne barn. Barn vil gjøre opprør mot foreldrene sine og ta livet av dem. 

13 Alle vil hate dere fordi dere tilhører meg. Men den som holder ut til slutten, skal bli frelst. 

Jesus viser oss her med sine ord at Han er Guds sønn. Dette ble skrevet ned rundt 65 e. Kr. og i 70 e. Kr. blir tempelet ødelagt slik Jesus forutsier i vers 2. Han forutsier også at Hans etterfølgere skal bli forfulgt, noe vi vet at skjedde etter Hans død. Derfor kan vi stole på hva Jesus sier om det som enda ikke har skjedd. 

Mark. 13:24-27, 32-37 (ELB)

24 Når denne lidelsens tid er over, kommer solen til å bli formørket og månen vil slutte å lyse.

25 Stjernene skal bli slynget ut av sine baner, og universets krefter blir rokket.

26 Da skal de få se meg komme i skyene med stor makt og herlighet.

27 Jeg skal sende ut mine engler til alle verdenshjørner, nært og fjernt over hele jorden, og samle inn hver og en som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham.”

32 Ingen vet hvilken dag eller time slutten kommer, ikke en gang englene eller Guds sønn. Bare Far i himmelen vet det. 

33 Vær derfor beredt og hold dere våkne, etter som dere ikke kjenner tiden som Gud har bestemt.

34 Når jeg kommer tilbake, blir det som når en mann har reist til utlandet. Før han reiser overlater han ansvaret for huset til tjenerne sine. Hver og en får oppgavene sine, og portvakten har fått befaling om å holde seg våken og være beredt.

35 Vær altså beredt og hold dere våkne, for dere vet ikke når husets herre kommer tilbake! Kanskje blir det på kvelden, eller ved midnatt, eller like før morgendemringen, eller tidlig på morgenen. 

36 La han ikke komme helt uforberedt over dere og finne dere sovende. 

37 Det jeg sier til dere gjelder for alle mennesker: Vær beredt på at jeg kommer igjen!” 

Er du forberedt på at Jesus kon komme igjen i morgen? 

 

 
 
 
 

Jesus lever ut sitt budskap

Mark. 15:25-28, 33-34, 38-39 (ELB)

25 Klokken var omkring ni på morgenen da de spikret ham til korset. 

26 Over ham hadde de satt opp en plakat med teksten: ”Jødenes konge”, for å vise hva han var anklaget for.

27 Samtidig med Jesus ble også to forbrytere spikret fast, hver på sitt kors. En på hver side av Jesus.

28 Så ble det som Gud hadde forutsagt gjennom profeten til virkelighet: ”Han ble regnet som en synder.” 

33 Da klokka var tolv, ble det plutselig mørkt over hele landet. Mørket varte helt fram til klokka tre. 

34 Da klokka var rundt tre ropte Jesus med kraftig stemme: ”Eloi, Eloi, lama sabaktani?” som betyr: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” Jesus ropte høyt og sluttet å puste. 

38 I samme øyeblikk revnet forhenget som henger foran Det aller helligste (Stedet for Guds nærvær lengst inne i tempelet. Den eneste som fikk gå inn der, var øverstepresten, når han en gang om året ofret blod for å utslette folkets synder).

39 Da den romerske offiseren som sto nær korset, så på hvilken måte Jesus døde, ropte han: ”Denne mannen var virkelig Guds sønn!” 

Mark. 16:1-7 (ELB)

1 På lørdagskvelden, etter at hviledagen var over, kjøpte Maria Magdalena, Salome og Maria som var Jakob sin mor, aromatiske oljer for å gå og salve kroppen til Jesus.

2 Tidlig søndags morgen, like før solen sto opp, gikk de ut til graven. 

3 Underveis spurte de seg: ”Hvem skal rulle bort steinen fra inngangen for oss?”

4 Men da de kom fram, så de at steinen, som var svært tung, allerede var rullet bort. 

5 De gikk inn i den åpne graven, og på høyre siden satt en ung mann kledd i en lang hvit drakt. Kvinnene ble svært forskrekket. 

6 Den unge mannen sa: ”Vær ikke redde. Dere leter etter Jesus fra Nasaret, han som ble henrettet på et kors. Han har stått opp og er blitt levende igjen. Han er ikke her. Se, dette er stedet der kroppen hans ble lagt. 

7 Gå nå og si til disiplene, og spesielt til Peter, at Jesus skal gå i forveien for dem til Galilea. Der skal de få se ham, akkurat som han sa før han døde.”

Jesus sa ikke bare fine ting. Han levde ut kjærlighetens budskap ved å dø for deg. Det aller viktigste i Jesu budskap er at Han overvant døden for det betyr at Han faktisk er Gud.

Hva har du lest i denne leseplanen som du trenger å implementere i livet ditt?